JAVA web programovanie III. – Enterprise Java Beans

Software:

Windows/Linux, Java 2, Eclipse IDE/NetBeans IDE, aplikačný server JBoss

Popis:

Školenie je zamerané na objasnenie významu J2EE, použitia Enterprise Java Beanov (EJB) a technológie JMS (Java Messaging system) v J2EE. Po teoretickom úvode do princípov EJB sa krok za krokom, na konkrétnych príkladoch, objasňuje význam a použitie stavových a bez stavových session beanov, entitných a message-driven beanov. Pri entitných beanoch sa vysvetľuje použitie a rozdiel medzi kontajnerom a beanom riadená perzistencia. Súčasťou školenia je aj úvod do technológií tvorby webových klientov: JSP (Java Server Pages) a využívanie značiek v JSP tzv. JSTL (Java Standard Tag Library), ktorá začne uľahčuje tvorbu webových klientov a ich prepojenie s business logikou aplikácie.Počas školenia sa využíva vývojové prostredie Eclipse, aplikačný server JBoss a Eclipse, JSP (Java Server Pages) v.1.2, EJB (Enterprise Java Beans) v.2.0

Predpoklad:

znalosť na úrovni kurzov:


Osnova kurzu:

Teoretický úvod do technológie J2EE a Enterpise Java Beans
 • J2EE komponenty
 • J2EE klienti
 • Web komponenty
 • Business komponenty
 • EIS vrstva (Enterprise Information System)
 • J2EE kontajnery
 • balíčkovanie v J2EE (packaging)
 • distribuovaná architektúra in J2EE
 • architektúra Java Naming Directory Interface (JNDI)
Bezstavový Session Bean (Stateless)
 • teoretický úvod, životný cyklus beanu
 • vytvorenie Stateless Beanu
 • metódy home/remote rozhrania
 • business metódy
 • callback metódy
 • deployment deskriptor Session Beanu,
 • prístup na session bean – vytvorenie testovacieho klienta
 • otestovanie bezstavového beanu
 • cvičenie
Stavový Session Bean (Stateful)
 • teoretický úvod, životný cyklus beanu
 • vytvorenie Statefull Beanu
 • metódy home/remote rozhrania
 • business metódy
 • callback metódy
 • deployment deskriptor Session Beanu
 • prístup na session bean – vytvorenie testovacieho klienta
 • otestovanie stavového beanu
 • cvičenie
BMP (Bean Managed persistence) entity Bean
 • teoretický úvod, životný cyklus beanu
 • vytvorenie BMP Entity Beanu
 • konfigurácia DB connection pool (aplikačný server JBoss, databáza HyperSonic)
 • vytvorenie databázového rozhrania pre Bean
 • metódy home/remote rozhrania
 • vyhľadávacie metódy (finder)
 • business metódy
 • callback metódy
 • deployment deskriptor BMP Entity Beanu
 • vytvorenie testovacieho klienta
 • otestovanie stavového beanu
 • cvičenie
CMP (Container Managed persistence ) entity Bean
 • teoretický úvod, životný cyklus beanu
 • vytvorenie CMP Entity Beanu (ukážka v NetBeans/Eclipse)
 • detailný pohľad na mapovanie objektov a tabuliek (databáza HyperSonic)
 • prístup k mapovaným objektom – synchronizácia
 • metódy home/remote rozhrania
 • vyhľadávacie metódy (finder)
 • business metódy
 • callback metódy
 • deployment deskriptor CMP Entity Beanu
 • vytvorenie testovacieho klienta
 • otestovanie stavového beanu
 • cvičenie
Message Driven Bean (MDB) a Java Messaging System
 • úvod do Java Messaging System, fronty (Queue, Topic)
 • konfigurácia JMS (aplikačný server JBoss)
 • teoretický úvod do MDB
 • vytvorenie MD Beanu
 • definovanie objektov na výmenu správ
 • implementácia onMessage() metódy
 • deployment dekriptor Message Driven Beanu
 • vytvorenie testovacieho klienta
 • otestovanie stavového beanu
 • cvičenie
Vytvorenie webového klienta
 • vytvorenie jednoduchej webovej aplikácie na báze J2EE s použitím EJB
 • webový klient implementovaný pomocou servletov
 • načrtnutie využitia JSTL (Java Standard Tag Libraries) pri implementácii pomocou JSP


Rozsah:

3 dni

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha