MS Office

Microsoft Word – úroveň A

Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s textovým programom MS Word. Absolvent dokáže samostatne pracovať s textovým programom MS Word a je schopný formátovať jednoduchý text a využívať základné vlastnosti programu.

Osnova kurzu:

Textový procesor – Word

 • použitie programu – používateľské prostredie, hlavné menu, panely s nástrojmi
 • písanie textu – zásady, využitie riadiacich znakov
 • práca s dokumentom – uloženie, načítanie, ukončenie práce, otvorenie nového
 • práca so schránkou – označenie textu, funkcie: kopírovať, vystrihnúť, prilepiť
 • formát písma – typ, rez, veľkosť, farba, farba a štýl podčiarknutia, efekty, medzi znakové medzery a textové efekty – animácie
 • formát odseku – zarovnanie, zarážky, medzery, riadkovanie
 • formát odrážok a číslovania – použitie odrážky alebo čísla pred odsekom
 • vkladanie objektov do dokumentu a ich úprava: blok textu, WordArt, ClipArt, Symbol
 • nástroje – Pravopis a gramatika – možnosti kontroly napísaného textu
 • tlač dokumentu – ukážka pred tlačou, nastavenie strany a tlač

Microsoft Word – úroveň B

Cieľom školenia je rozšíriť vedomosti poslucháča o špeciálne funkcie poskytované MS Word, ktoré slúžia na pokročilé formátovanie textu a dokumentu ako celku (pridávanie hlavičky a päty, obsahu, číslovania strán, …). Absolvent je schopný vytvárať dokumenty na vysokej úrovni, pričom vie používať nadštandardné funkcie MS Word.

Osnova kurzu:

Textový procesor – Word

 • formátovanie textu (orámovanie a podfarbenie, tabulátory, formát stĺpca)
 • štýly – úprava rozsiahleho textu
 • vkladanie objektov do dokumentu (dátum a čas, komentár, poznámka pod čiarou, automatický text, obrázok)
 • vložiť: pole, automatický text, titulok, krížový odkaz, register a zoznamy, hypertextový odkaz
 • zobrazenie hlavičky a päty v dokumente (možnosti nastavenia zobrazovania)
 • šablóny – vytvorenie a použitie
 • možnosti automatických opráv
 • makro – zaznamenanie, spustenie, pridanie k tlačidlu alebo položke hlavného menu
 • úpravy – hľadať, nahradiť a prejsť na
 • kreslenie – možnosti kreslenia vo Worde

Microsoft Word – úroveň C (tabuľky)

Cieľom školenia je naučiť poslucháčov pracovať s tabuľkami v textovom procesore MS Word. Absolvent je schopný vytvoriť vo Worde akúkoľvek tabuľku, čím sa rozšíri jeho potenciál pri tvorbe dokumentov.

Osnova kurzu:

 • Textový procesor – Word
 • vytvorenie tabuľky – vloženie tabuľky a návrh tabuľky
 • zadávanie obsahu – zásady písania do buniek
 • úprava vytvorenej tabuľky – vložiť, odstrániť a vybrať stĺpce, riadky a bunky
 • formátovanie tabuľky – automatický formát, štýl čiary, hrúbka čiary, farba orámovania, farba tieňovania
 • zlúčiť alebo rozdeliť bunky, zarovnanie obsahu, rovnomerné rozmiestnenie, zmeniť smer textu
 • výpočty – základné matematické operácie a funkcie
 • vlastnosti tabuľky: veľkosť, zarovnanie, obtekanie textu, orámovanie a podfarbenie

Microsoft Word – úroveň D (hromadná korešpondencia)

Cieľom školenia je naučiť poslucháčov efektívne pracovať využívať MS Word a MS Excel pri práci s hromadnou korešpondenciou. Absolvent je schopný využívať MS Word a MS Excel pri práci s hromadnou korešpondenciou.

Osnova kurzu:

 • hromadná korešpondencia
 • hromadná korešpondencia v kancelárii, charakteristika a popis problémov
 • dokument hromadnej korešpondencie (formulárový list, štítky, obálky, katalóg)
 • prepojenie dokumentu na databázu (MS Word, MS Excel)
 • zlučovanie položiek databázy s dokumentom hromadnej korešpondencie
 • vytváranie kritérií pre zlučované dáta
 • jednoduché úpravy, napĺňanie databázy, vytvorenie databázy MS Word pomocou pomocníka hromadnej korešpondencie
 • problémy pri práci s hromadnou korešpondenciou

Microsoft Excel – úroveň A

Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s tabuľkovým procesorom MS Excel. Absolvent dokáže samostatne pracovať s  tabuľkovým procesorom MS Excel a je schopný formátovať jednoduchý tabuľky a využívať základné vlastnosti programu.

Osnova kurzu:

Tabuľkový procesor – Excel

 • základné oboznámenie sa s programom – použitie
 • základy práce – bunka, riadok, stĺpec, hárok, zošit
 • práca so schránkou – Vystrihnúť, Kopírovať, Prilepiť, Vymazať
 • práca s diskom a disketou – uloženie a otvorenie zošita, ukončenie práce
 • vzorce – zadávanie vzorcov, využitie základných matematických operácií
 • absolútna a relatívna adresa
 • funkcie – vloženie funkcie, popis základných funkcií – SUMA, PRIEMER, MAX, MIN
 • formátovanie tabuľky – automatický formát
 • grafy – vytvorenie grafu pomocou nástroja sprievodca grafom
 • tlač – vytlačenie tabuľky, grafu a tabuľky spolu s grafom

Microsoft Excel – úroveň B

Cieľom školenia je rozšíriť vedomosti poslucháča o špeciálne funkcie poskytované MS Excel, ktoré slúžia na pokročilé formátovanie buniek a tabuliek, súvahy, filtrovanie, … Absolvent je schopný vytvárať tabuľky (skupiny tabuliek) na vysokej úrovni, pričom vie používať nadštandardné funkcie MS Excel. Z tabuliek vie vytvárať rôzne štatistické a analytické údaje.

Osnova kurzu:

Tabuľkový procesor – Excel B

 • funkcie – vloženie funkcie, matematické logické funkcie – využitie
 • formátovanie tabuľky – formát bunky, kopírovanie formátu a vymazanie formátu
 • podmienené formátovanie
 • vložiť – komentár a obrázok
 • úpravy – hľadať, nahradiť a prejsť na
 • údaje – zoradiť a automatický filter
 • prenos údajov do Wordu – prenesenie tabuľky a grafu, možnosti špeciálneho prilepenia
 • položka menu „Pomocník“

Microsoft Excel – úroveň C

Cieľom školenia je naučiť poslucháčov využívať Excel na profesionálnej úrovni. Detailne sa preberá téma funkcií a vzorcov, automatizácia práce pomocou makier a filtrovanie údajov. Absolvent je schopný používať akékoľvek funkcie a vzorce v tabuľkách. Dokáže si zjednodušiť prácu automatizovaním jednoduchých opakujúcich sa operácií.

Osnova kurzu:

Tabuľkový procesor – Excel C

 • funkcie a príklady ich využitia – vyhľadávacie, databázové funkcie, textové funkcie
 • kontrola vzorca
 • hľadanie riešenia, riešiteľ
 • makro – zaznamenanie makra, spustenie zaznamenaného makra, priradenie makra tlačidlu alebo položke hlavného menu
 • úprava panelov s nástrojmi
 • okno – rozdelenie okna, ukotvenie priečok
 • zoradenie údajov
 • filtrovanie údajov – automatický filter, rozšírený filter
 • medzisúčty
 • overenie zadávaných údajov

Microsoft Excel – grafy

Cieľom školenia je naučiť poslucháčov postupy vytvárania grafov z tabuliek vytvorených v Exceli. Absolvent je schopný vytvárať grafy z tabuliek, meniť vlastnosti výsledného grafu.

Osnova kurzu:

Tabuľkový procesor – Excel – grafy

 • vytvorenie grafu – sprievodca grafom, typ, zdrojové údaje, možnosti a umiestnenie grafu
 • formátovanie grafu – možnosti formátov (podľa objektu)
 • formáty objektov – plocha, zobrazovaná oblasť, steny, rady údajov, menovky, mriežka, osi, názvy, legenda a tabuľka údajov
 • úprava vloženého grafu – 3D zobrazenie, pridať údaje
 • pridať trendovú čiaru – typ trendu a regresie, prognózy
 • tlač – samotný graf, graf s tabuľkou, nastavenia tlače

Microsoft Excel – štatistiky

Cieľom školenia je naučiť poslucháčov používať štatistickú analýzu nad dátami v Exceli. Absolvent je schopný samostatne vytvárať štatistické analýzy nad dátami v Exceli.

Osnova kurzu:

Tabuľkový procesor – Excel – štatistiky

 • základné štatistické pojmy
 • popisné a poradové štatistiky
 • lineárna závislosť náhodných premenných
 • testovanie štatistických hypotéz
 • analýza časových radov
 • analýza rozptylu
 • využitie štatistických funkcií Excelu

Microsoft Powerpoint – úroveň A

Cieľom školenia je naučiť poslucháčov vytvárať prezentácie v programe PowerPoint. PowerPoint poskytuje množstvo nástrojov na úpravu a formátovanie textov, obrázkov. Umožňuje animovanie objektov na jednotlivých stranách prezentácie a tiež medzi stranami prezentácie. Poslucháč sa naučí prepájať prezentáciu s inými objektami (dokumenty, web stránky, …) Absolvent je schopný samostatne vytvárať prezentácie v PowerPointe s využitím animácií, formátovania textu a časovaním objektov.

Osnova kurzu:

Tvorba prezentácií – PowerPoint

 • užívateľské prostredie, definícia objektu
 • základné pojmy (prezentácia, snímok…)
 • vloženie nového snímku, rozvrhnutie snímku, šablóna návrhu
 • načítanie, uloženie prezentácie na disk
 • tvorba prezentácie, šablóny snímkov , šablóny prezentácií, a sprievodcovia šablónami
 • vloženie objektu do snímku, videosekvencia , zvuk, hypertextový odkaz
 • prenesenie objektu z iného programu
 • formát, pohyblivá prezentácia (menu Prezentácia)
 • animácia objektov a jej časovanie
 • kontrola pravopisu

Microsoft Outlook 2007 – praktické využitie

Kurz je určený pre pokročilých užívateľov, ktorý majú záujem úplne ovládať  aplikáciu, teda poštu, kalendár, verejné priečinky, kontakty, úlohy a podnikové aplikácie na platforme MS Exchange. Na kurze sa účastník oboznámi s elektronickým podpisom, vyskúša si podpisovanie a šifrovanie správ.

Osnova kurzu:

 • Pošta
 • Opakovanie základnej práce s poštou
 • Možnosti správ
 • Príznak správ
 • Kategórie
 • Odvolať odoslanú poštu
 • Zobraziť správy
 • Vytvoriť a používať podpisy
 • Konfigurovať profil MS Exchange a nastaviť Outlook
 • Poznať bezpečnosť a šifrovanie správ
 • Používať Off–line zložky a synchronizáciu
 • Používať verejné zložky
 • Používať pokročilé funkcie Kalendáru
 • Akcia
 • Schôdzka
 • Kontakty
 • Vytvárať distribučné listy
 • Umiestňovať vo verejných zložkách
 • Úlohy
 • Zadávať úlohy
 • Prideliť/odobrať úlohu
 • Sledovať plnenie úlohy
 • Delegovanie
 • Vytvoriť delegáta a nastaviť prístupové práva

Používať delegované zložky

Microsoft Access 2007 – základný kurz

 • Vytváranie relačných databáz, ich dopĺňanie dátami, vyhodnocovanie a spracovávanie údajov, vytváranie jednoduchých aplikácií. Vytváranie tabuliek, relácií medzi tabuľkami, využívanie dotazov, vytváranie formulárov, ktoré umožňujú efektívnu prácu s tabuľkami. Vytváranie zostáv a práca s nimi. Kurz je určený pre začiatočníkov.

Osnova kurzu:

Úvod do relačných databáz

Zobrazenie dátového listu tabuľky

 • Užívateľská práca

Návrhové zobrazenie

 • Nastavenie vlastností položiek

Filtre

 • Podľa výberu, podľa formulára
 • Základná syntax výrazov

Relácia medzi tabuľkami

 • Nastavenie a vlastnosti relácií

Dotazy

 • Výberový dotaz
 • Vypočítavané polia
 • Výpočty súhrnov
 • Parametrické dotazy
 • Krížové dotazy
 • Akčné dotazy

Formuláre

 • Sekcia formuláre
 • Zmena podkladového dotazu alebo tabuľky
 • Vlastnosti (properties) formuláru
 • Ovládacie prvky (controls) a ich vlastnosti
 • Výrazy vo formulároch
 • Používanie grafov, obrázkov a ďalších objektov

Zostavy

 • Šablóny (templates) zostáv
 • Zostavy a riadiace prvky
 • Používanie sekcií a koncov stránok
 • Použitie výrazov v zostavách
 • Radenie a zoskupovanie, záhlavie a päta skupiny

Kontingenčné tabuľky a grafy

Microsoft Project 2007 – začiatočníci

Osnova kurzu:

MS Project 2007 – základy

 • Štruktúra projektov
 • Charakteristika programu Microsoft Project

Základné pojmy

Zoznámenie sa s prostredím programu Microsoft Project

Založenie projektu

Práca s úlohami

 • Definovanie úloh
 • Väzby medzi úlohami
 • Osnova projektu
 • Kalendáre
 • Práca so zdrojmi

Definovanie zdrojov

 • Typy zdrojov (materiál, pracovné)
 • Časové obmedzenia zdrojov
 • Priradenie zdrojov úlohám

Priradenie

 • Sledovanie vyťaženia zdrojov
 • Náklady

Náklady úloh

 • Náklady zdroja
 • Náklady projektu
 • Príprava plánu projektu

Riešenie preťaženia zdrojov

 • Spustenie a riadenie projektov

Riešenie zmien plánu

 • Spolupráca viacerých projektov

Zdieľanie zdrojov

 • Väzby medzi projektmi
 • Modifikácia prostredia

Tabuľky zobrazenia

 • Práca so šablónami
 • Tvorba vlastných polí
 • Tvorba vlastných zobrazení a filtrov
 • Spustenie projektu

Sledovanie behu projektu

 • Aktualizácia projektu
 • Reporty, analýza dát

Export a import

Microsoft Project 2007 – pokročilí

Kurz je určený pre tých, ktorí sa už s aplikáciou MS Project zoznámili a potrebujú si overiť svoje vedomosti a zručnosti na praktických cvičeniach.

 • Precvičenie plánovania a riadenia projektov
 • Vkladanie a nastavovanie úloh
 • Správa zdrojov, riešenie preťaženia zdrojov
 • Sledovanie priebehu plnenia plánu
 • Vytváranie výstupnej dokumentácie
 • Efektívne prepracovávanie a upravovanie projektov

Osnova kurzu:

Základné pojmy

Založenie projektu

 • Správny postup založenia projektu
 • Voľba vhodných parametrov projektu

Precvičovanie práce s úlohami na nových i nastávajúcich štúdiách

 • Definovanie úloh
 • Väzby medzi úlohami
 • Rozdelenie a práca s kalendármi

Precvičovanie a práca so zdrojmi

 • Časové obmedzenia zdrojov
 • Priradenie zdrojov úlohám
 • Úprava priradených zdrojov

Priradenie a sledovanie

 • Sledovanie vyťaženosti zdrojov
 • Náklady

Riešenie preťaženia zdrojov

 • Preťaženie zdrojov (deň po dni, hodina po hodine…)
 • Smerný plán
 • Spustenie a riadenie projektov

Spolupráca viacerých projektov

 • Väzby medzi projektmi
 • Zdieľanie zdrojov (fond zdrojov)

Modifikácia prostredia

 • Tvorba vlastných zobrazení a filtrov
 • Tvorba vlastných polí

Sledovanie priebehu projektu

 • Aktualizácia projektu
 • Reporty, analýza dát

Microsoft Visio 2007 – praktické využitie

Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s programom na vytváranie diagramov, grafov a vektorových obrázkov pre ďaľšie použitie. Absolvent dokáže samostatne vytvárať diagramy, grafy za pomoci šablón alebo bez nich. Dokáže nakreliť a následne upravovať vektorové obrázky podľa potreby v programe MS Visio.

Osnova kurzu:

Úvod do MS Visio

 • Spustenie a ukončenie Visia
 • Popis obrazovky

Práca s výkresmi

 • Otvorenie a uloženie
 • Spôsoby zobrazenia výkresu

Základné techniky práce vo Visiu

 • Vzorníky
 • Obrazce
 • Prepojenie obrazcov – spojnice
 • Kresliace nástroje
 • Text na stránke obrazca
 • Rôzne operácie
 • Tlač a súvisiace nastavenia

Rozširujúce techniky

 • Rôzne operácie

Väzba na ostatné aplikácie

 • Visio a grafické formáty

Visio a web

Príklady