MS Office

Microsoft Word – úroveň A

Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s textovým programom MS Word. Absolvent dokáže samostatne pracovať s textovým programom MS Word a je schopný formátovať jednoduchý text a využívať základné vlastnosti programu.

Osnova kurzu:

Textový procesor – Word

  • použitie programu – používateľské prostredie, hlavné menu, panely s nástrojmi
  • písanie textu – zásady, využitie riadiacich znakov
  • práca s dokumentom – uloženie, načítanie, ukončenie práce, otvorenie nového
  • práca so schránkou – označenie textu, funkcie: kopírovať, vystrihnúť, prilepiť
  • formát písma – typ, rez, veľkosť, farba, farba a štýl podčiarknutia, efekty, medzi znakové medzery a textové efekty – animácie
  • formát odseku – zarovnanie, zarážky, medzery, riadkovanie
  • formát odrážok a číslovania – použitie odrážky alebo čísla pred odsekom
  • vkladanie objektov do dokumentu a ich úprava: blok textu, WordArt, ClipArt, Symbol
  • nástroje – Pravopis a gramatika – možnosti kontroly napísaného textu
  • tlač dokumentu – ukážka pred tlačou, nastavenie strany a tlač

Microsoft Word – úroveň B

Cieľom školenia je rozšíriť vedomosti poslucháča o špeciálne funkcie poskytované MS Word, ktoré slúžia na pokročilé formátovanie textu a dokumentu ako celku (pridávanie hlavičky a päty, obsahu, číslovania strán, …). Absolvent je schopný vytvárať dokumenty na vysokej úrovni, pričom vie používať nadštandardné funkcie MS Word.

Osnova kurzu:

Textový procesor – Word

  • formátovanie textu (orámovanie a podfarbenie, tabulátory, formát stĺpca)
  • štýly – úprava rozsiahleho textu
  • vkladanie objektov do dokumentu (dátum a čas, komentár, poznámka pod čiarou, automatický text, obrázok)
  • vložiť: pole, automatický text, titulok, krížový odkaz, register a zoznamy, hypertextový odkaz
  • zobrazenie hlavičky a päty v dokumente (možnosti nastavenia zobrazovania)
  • šablóny – vytvorenie a použitie
  • možnosti automatických opráv
  • makro – zaznamenanie, spustenie, pridanie k tlačidlu alebo položke hlavného menu
  • úpravy – hľadať, nahradiť a prejsť na
  • kreslenie – možnosti kreslenia vo Worde

Microsoft Word – úroveň C (tabuľky)

Cieľom školenia je naučiť poslucháčov pracovať s tabuľkami v textovom procesore MS Word. Absolvent je schopný vytvoriť vo Worde akúkoľvek tabuľku, čím sa rozšíri jeho potenciál pri tvorbe dokumentov.

Osnova kurzu:

  • Textový procesor – Word
  • vytvorenie tabuľky – vloženie tabuľky a návrh tabuľky
  • zadávanie obsahu – zásady písania do buniek
  • úprava vytvorenej tabuľky – vložiť, odstrániť a vybrať stĺpce, riadky a bunky
  • formátovanie tabuľky – automatický formát, štýl čiary, hrúbka čiary, farba orámovania, farba tieňovania
  • zlúčiť alebo rozdeliť bunky, zarovnanie obsahu, rovnomerné rozmiestnenie, zmeniť smer textu
  • výpočty – základné matematické operácie a funkcie
  • vlastnosti tabuľky: veľkosť, zarovnanie, obtekanie textu, orámovanie a podfarbenie

Microsoft Word – úroveň D (hromadná korešpondencia)

Cieľom školenia je naučiť poslucháčov efektívne pracovať využívať MS Word a MS Excel pri práci s hromadnou korešpondenciou. Absolvent je schopný využívať MS Word a MS Excel pri práci s hromadnou korešpondenciou.

Osnova kurzu:

  • hromadná korešpondencia
  • hromadná korešpondencia v kancelárii, charakteristika a popis problémov
  • dokument hromadnej korešpondencie (formulárový list, štítky, obálky, katalóg)
  • prepojenie dokumentu na databázu (MS Word, MS Excel)
  • zlučovanie položiek databázy s dokumentom hromadnej korešpondencie
  • vytváranie kritérií pre zlučované dáta
  • jednoduché úpravy, napĺňanie databázy, vytvorenie databázy MS Word pomocou pomocníka hromadnej korešpondencie
  • problémy pri práci s hromadnou korešpondenciou

Microsoft Excel – úroveň A

Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s tabuľkovým procesorom MS Excel. Absolvent dokáže samostatne pracovať s  tabuľkovým procesorom MS Excel a je schopný formátovať jednoduchý tabuľky a využívať základné vlastnosti programu.

Osnova kurzu:

Tabuľkový procesor – Excel

  • základné oboznámenie sa s programom – použitie
  • základy práce – bunka, riadok, stĺpec, hárok, zošit
  • práca so schránkou – Vystrihnúť, Kopírovať, Prilepiť, Vymazať
  • práca s diskom a disketou – uloženie a otvorenie zošita, ukončenie práce
  • vzorce – zadávanie vzorcov, využitie základných matematických operácií
  • absolútna a relatívna adresa
  • funkcie – vloženie funkcie, popis základných funkcií – SUMA, PRIEMER, MAX, MIN
  • formátovanie tabuľky – automatický formát
  • grafy – vytvorenie grafu pomocou nástroja sprievodca grafom
  • tlač – vytlačenie tabuľky, grafu a tabuľky spolu s grafom

Microsoft Excel – úroveň B

Cieľom školenia je rozšíriť vedomosti poslucháča o špeciálne funkcie poskytované MS Excel, ktoré slúžia na pokročilé formátovanie buniek a tabuliek, súvahy, filtrovanie, … Absolvent je schopný vytvárať tabuľky (skupiny tabuliek) na vysokej úrovni, pričom vie používať nadštandardné funkcie MS Excel. Z tabuliek vie vytvárať rôzne štatistické a analytické údaje.

Osnova kurzu:

Tabuľkový procesor – Excel B

  • funkcie – vloženie funkcie, matematické logické funkcie – využitie
  • formátovanie tabuľky – formát bunky, kopírovanie formátu a vymazanie formátu
  • podmienené formátovanie
  • vložiť – komentár a obrázok
  • úpravy – hľadať, nahradiť a prejsť na
  • údaje – zoradiť a automatický filter
  • prenos údajov do Wordu – prenesenie tabuľky a grafu, možnosti špeciálneho prilepenia
  • položka menu „Pomocník“

Microsoft Excel – úroveň C

Cieľom školenia je naučiť poslucháčov využívať Excel na profesionálnej úrovni. Detailne sa preberá téma funkcií a vzorcov, automatizácia práce pomocou makier a filtrovanie údajov. Absolvent je schopný používať akékoľvek funkcie a vzorce v tabuľkách. Dokáže si zjednodušiť prácu automatizovaním jednoduchých opakujúcich sa operácií.

Osnova kurzu:

Tabuľkový procesor – Excel C

  • funkcie a príklady ich využitia – vyhľadávacie, databázové funkcie, textové funkcie
  • kontrola vzorca
  • hľadanie riešenia, riešiteľ
  • makro – zaznamenanie makra, spustenie zaznamenaného makra, priradenie makra tlačidlu alebo položke hlavného menu
  • úprava panelov s nástrojmi
  • okno – rozdelenie okna, ukotvenie priečok
  • zoradenie údajov
  • filtrovanie údajov – automatický filter, rozšírený filter
  • medzisúčty
  • overenie zadávaných údajov

Microsoft Excel – grafy

Cieľom školenia je naučiť poslucháčov postupy vytvárania grafov z tabuliek vytvorených v Exceli. Absolvent je schopný vytvárať grafy z tabuliek, meniť vlastnosti výsledného grafu.

Osnova kurzu:

Tabuľkový procesor – Excel – grafy

  • vytvorenie grafu – sprievodca grafom, typ, zdrojové údaje, možnosti a umiestnenie grafu
  • formátovanie grafu – možnosti formátov (podľa objektu)
  • formáty objektov – plocha, zobrazovaná oblasť, steny, rady údajov, menovky, mriežka, osi, názvy, legenda a tabuľka údajov
  • úprava vloženého grafu – 3D zobrazenie, pridať údaje
  • pridať trendovú čiaru – typ trendu a regresie, prognózy
  • tlač – samotný graf, graf s tabuľkou, nastavenia tlače

Microsoft Excel – štatistiky

Cieľom školenia je naučiť poslucháčov používať štatistickú analýzu nad dátami v Exceli. Absolvent je schopný samostatne vytvárať štatistické analýzy nad dátami v Exceli.

Osnova kurzu:

Tabuľkový procesor – Excel – štatistiky

  • základné štatistické pojmy
  • popisné a poradové štatistiky
  • lineárna závislosť náhodných premenných
  • testovanie štatistických hypotéz
  • analýza časových radov
  • analýza rozptylu
  • využitie štatistických funkcií Excelu

Microsoft Powerpoint – úroveň A

Cieľom školenia je naučiť poslucháčov vytvárať prezentácie v programe PowerPoint. PowerPoint poskytuje množstvo nástrojov na úpravu a formátovanie textov, obrázkov. Umožňuje animovanie objektov na jednotlivých stranách prezentácie a tiež medzi stranami prezentácie. Poslucháč sa naučí prepájať prezentáciu s inými objektami (dokumenty, web stránky, …) Absolvent je schopný samostatne vytvárať prezentácie v PowerPointe s využitím animácií, formátovania textu a časovaním objektov.

Osnova kurzu:

Tvorba prezentácií – PowerPoint

  • užívateľské prostredie, definícia objektu
  • základné pojmy (prezentácia, snímok…)
  • vloženie nového snímku, rozvrhnutie snímku, šablóna návrhu
  • načítanie, uloženie prezentácie na disk
  • tvorba prezentácie, šablóny snímkov , šablóny prezentácií, a sprievodcovia šablónami
  • vloženie objektu do snímku, videosekvencia , zvuk, hypertextový odkaz
  • prenesenie objektu z iného programu
  • formát, pohyblivá prezentácia (menu Prezentácia)
  • animácia objektov a jej časovanie
  • kontrola pravopisu

Microsoft Outlook 2007 – praktické využitie

Kurz je určený pre pokročilých užívateľov, ktorý majú záujem úplne ovládať  aplikáciu, teda poštu, kalendár, verejné priečinky, kontakty, úlohy a podnikové aplikácie na platforme MS Exchange. Na kurze sa účastník oboznámi s elektronickým podpisom, vyskúša si podpisovanie a šifrovanie správ.

Osnova kurzu:

  • Pošta
  • Opakovanie základnej práce s poštou
  • Možnosti správ
  • Príznak správ
  • Kategórie
  • Odvolať odoslanú poštu
  • Zobraziť správy
  • Vytvoriť a používať podpisy
  • Konfigurovať profil MS Exchange a nastaviť Outlook
  • Poznať bezpečnosť a šifrovanie správ
  • Používať Off–line zložky a synchronizáciu
  • Používať verejné zložky
  • Používať pokročilé funkcie Kalendáru
  • Akcia
  • Schôdzka
  • Kontakty
  • Vytvárať distribučné listy
  • Umiestňovať vo verejných zložkách
  • Úlohy
  • Zadávať úlohy
  • Prideliť/odobrať úlohu
  • Sledovať plnenie úlohy
  • Delegovanie
  • Vytvoriť delegáta a nastaviť prístupové práva

Používať delegované zložky

Microsoft Access 2007 – základný kurz

  • Vytváranie relačných databáz, ich dopĺňanie dátami, vyhodnocovanie a spracovávanie údajov, vytváranie jednoduchých aplikácií. Vytváranie tabuliek, relácií medzi tabuľkami, využívanie dotazov, vytváranie formulárov, ktoré umožňujú efektívnu prácu s tabuľkami. Vytváranie zostáv a práca s nimi. Kurz je určený pre začiatočníkov.

Osnova kurzu:

Úvod do relačných databáz

Zobrazenie dátového listu tabuľky

  • Užívateľská práca

Návrhové zobrazenie

  • Nastavenie vlastností položiek

Filtre

  • Podľa výberu, podľa formulára
  • Základná syntax výrazov

Relácia medzi tabuľkami

  • Nastavenie a vlastnosti relácií

Dotazy

  • Výberový dotaz
  • Vypočítavané polia
  • Výpočty súhrnov
  • Parametrické dotazy
  • Krížové dotazy
  • Akčné dotazy

Formuláre

  • Sekcia formuláre
  • Zmena podkladového dotazu alebo tabuľky
  • Vlastnosti (properties) formuláru
  • Ovládacie prvky (controls) a ich vlastnosti
  • Výrazy vo formulároch
  • Používanie grafov, obrázkov a ďalších objektov

Zostavy

  • Šablóny (templates) zostáv
  • Zostavy a riadiace prvky
  • Používanie sekcií a koncov stránok
  • Použitie výrazov v zostavách
  • Radenie a zoskupovanie, záhlavie a päta skupiny

Kontingenčné tabuľky a grafy

Microsoft Project 2007 – začiatočníci

Osnova kurzu:

MS Project 2007 – základy

  • Štruktúra projektov
  • Charakteristika programu Microsoft Project

Základné pojmy

Zoznámenie sa s prostredím programu Microsoft Project

Založenie projektu

Práca s úlohami

  • Definovanie úloh
  • Väzby medzi úlohami
  • Osnova projektu
  • Kalendáre
  • Práca so zdrojmi

Definovanie zdrojov

  • Typy zdrojov (materiál, pracovné)
  • Časové obmedzenia zdrojov
  • Priradenie zdrojov úlohám

Priradenie

  • Sledovanie vyťaženia zdrojov
  • Náklady

Náklady úloh

  • Náklady zdroja
  • Náklady projektu
  • Príprava plánu projektu

Riešenie preťaženia zdrojov

  • Spustenie a riadenie projektov

Riešenie zmien plánu

  • Spolupráca viacerých projektov

Zdieľanie zdrojov

  • Väzby medzi projektmi
  • Modifikácia prostredia

Tabuľky zobrazenia

  • Práca so šablónami
  • Tvorba vlastných polí
  • Tvorba vlastných zobrazení a filtrov
  • Spustenie projektu

Sledovanie behu projektu

  • Aktualizácia projektu
  • Reporty, analýza dát

Export a import

Microsoft Project 2007 – pokročilí

Kurz je určený pre tých, ktorí sa už s aplikáciou MS Project zoznámili a potrebujú si overiť svoje vedomosti a zručnosti na praktických cvičeniach.

  • Precvičenie plánovania a riadenia projektov
  • Vkladanie a nastavovanie úloh
  • Správa zdrojov, riešenie preťaženia zdrojov
  • Sledovanie priebehu plnenia plánu
  • Vytváranie výstupnej dokumentácie
  • Efektívne prepracovávanie a upravovanie projektov

Osnova kurzu:

Základné pojmy

Založenie projektu

  • Správny postup založenia projektu
  • Voľba vhodných parametrov projektu

Precvičovanie práce s úlohami na nových i nastávajúcich štúdiách

  • Definovanie úloh
  • Väzby medzi úlohami
  • Rozdelenie a práca s kalendármi

Precvičovanie a práca so zdrojmi

  • Časové obmedzenia zdrojov
  • Priradenie zdrojov úlohám
  • Úprava priradených zdrojov

Priradenie a sledovanie

  • Sledovanie vyťaženosti zdrojov
  • Náklady

Riešenie preťaženia zdrojov

  • Preťaženie zdrojov (deň po dni, hodina po hodine…)
  • Smerný plán
  • Spustenie a riadenie projektov

Spolupráca viacerých projektov

  • Väzby medzi projektmi
  • Zdieľanie zdrojov (fond zdrojov)

Modifikácia prostredia

  • Tvorba vlastných zobrazení a filtrov
  • Tvorba vlastných polí

Sledovanie priebehu projektu

  • Aktualizácia projektu
  • Reporty, analýza dát

Microsoft Visio 2007 – praktické využitie

Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s programom na vytváranie diagramov, grafov a vektorových obrázkov pre ďaľšie použitie. Absolvent dokáže samostatne vytvárať diagramy, grafy za pomoci šablón alebo bez nich. Dokáže nakreliť a následne upravovať vektorové obrázky podľa potreby v programe MS Visio.

Osnova kurzu:

Úvod do MS Visio

  • Spustenie a ukončenie Visia
  • Popis obrazovky

Práca s výkresmi

  • Otvorenie a uloženie
  • Spôsoby zobrazenia výkresu

Základné techniky práce vo Visiu

  • Vzorníky
  • Obrazce
  • Prepojenie obrazcov – spojnice
  • Kresliace nástroje
  • Text na stránke obrazca
  • Rôzne operácie
  • Tlač a súvisiace nastavenia

Rozširujúce techniky

  • Rôzne operácie

Väzba na ostatné aplikácie

  • Visio a grafické formáty

Visio a web

Príklady