Meranie výkonnosti procesov

MVP je softvérové riešenie pre podporu merania výkonnosti procesov pomocou indexu výkonnosti. Produkt MVP je určený pre manažérov (vlastníkov) procesov, ktorí poznajú svoje procesy, identifikujú a popisujú procesy, stanovujú ciele procesov a určujú merateľné ukazovatele, pomocou ktorých „merači procesu“ pravidelne merajú výkonnosť procesov a vyhodnocujú trendy v ich výkonnosti.

Produkt MVP umožňuje merať výkonnosť procesov na rôznej úrovni podrobnosti. Garanti merajú výkonnosť skupín procesov, vlastníci procesov merajú výkonnosť procesov, podprocesov a činností. Pre každú úroveň podrobnosti procesu je potrebné definovať zodpovedných zamestnancov, ciele, KPI a hodnoty pre meranie a vyhodnotenie výkonnosti. V produkte MVP sú procesy prepojené s cieľmi a vlastníkom procesu, ciele sú prepojené s KPI a KPI sú prepojené s meračmi, meraním a vyhodnotením procesu. Vzťahy medzi procesom, cieľmi, KPI, meraním a zodpovednými je možné vytvoriť vďaka databázovému návrhu aplikácie.

Proces je identifikovaný číslom, názvom, popisom a vlastníkom procesu (funkčné miesto v organizačnej štruktúre spoločnosti).

Cieľ je popísaný číslom, názvom, popisom, frekvenciou merania cieľa (M, Q, P, R). Kľúčové indikátory výkonnosti charakterizuje číslo, názov, popis, vzorec, merná jednotka, typ KPI (proporcionálny, inverzne proporcionálny), váha KPI, najlepšia a najhoršia výkonnosť KPI a merač KPI.

Pri meraní KPI zadávame aktuálnu hodnota KPI a aktuálnu dobu merania KPI, na základe ktorých sa vypočíta výkonnosť KPI a index výkonnosti procesu.

V prehľade (ne) odmeraných KPI vidíme stav merania jednotlivých KPI pre proces, cieľ a frekvenciu merania. Výsledky týchto meraní môžeme uložiť do MS Excelu, kde graficky zobrazíme vývoj indexu výkonnosti procesu za sledované časové obdobie.

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha