TaxiServis

Systém TaxiServis je komplexné softvérové riešenie pre taxi služby. Základné vlastnosti systému:

  • objednávanie taxi služieb pomocou SMS správ
  • hromadné odosielanie SMS správ
  • spracovanie telefonických objednávok
  • správa zákazníkov a ich skupín
  • správa vodičov taxi služby
  • správa používateľov systému
  • štatistické analýzy nad dátami
  • rozšírenie systému o webové služby


Realizácia systému

Lokálnej sieť, kde server systému obsahuje logiku spracovania, databázu objednávok, databázu taxikárov a zákazníkov. Na server môže súčasne pristupovať viacero dispečerov/manažérov zo svojich počítačov (pripojených do LAN), na ktorých sú spustené klientské aplikácie. Dispečeri/manažéri môžu pracovať súčasne.

Stručný popis produktu:

Systém TaxiService je založený na sieťovom prístupe pomocou prístupového mena a hesla. V systéme exitujú 3 role: Dispečer, Manažér, Administrátor. Dispečer spracúva telefonické a SMS objednávky, spravuje databázu zákazníkov a vyhľadáva stanoviská taxikárov. Manažér spravuje databázu taxikárov, dipečerov a zákazníkov. Má prístup k rôznym štatistickým informáciám, ktoré môže tlačiť a exportovaž do Excelu pre ďalšie spracovanie. Administrátor spravuje kontá manažérov a dispečerov.
SMS objednávky

Spracúva objednávky zákazníkov na základe prijatých SMS. SMS má preddefinovaný formát (objednávka, rezervácia taxi, zručenie taxi, …). Všetky objednávky sa evidujú v systéme. V prípade objednávok/rezervácií je zákazník informovaný SMS správou o prichádzajúcom taxíku.

Telefonické objednávky

Formulár telefonických objednávok slúži na zadávanie telefonických objednávok do systému. Dispečer identifikuje zákazníka pomocou telefónneho čísla alebo mena. Môže zadať akúkoľvek časť tefelónneho čísla alebo mena zákazníka. Následne zadáva parametre objednávky

Hromadné SMS

Hromadné SMS slúžia na hromadné zasielanie informačných, reklamných, propagačných a iných SMS správ zákazníkom prípadne taxikárom. Zákazníci sú organizovaní do skupín. Hromadné správy je možné zasielať skupine (skupinám), jednotlivým zákazníkom alebo taxikárom.

Správa zákazníkov

Manažér a dispečer má oprávnenie spravovať databázu zákazníkov. Pod túto správu spadajú nasledujúce činnosti: pridávanie nových zákazníkov, zaraďovanie do skupín,upravovanie záznamov, mazanie zákazníkov. Podobným princípom sa spravuje databáza vodičov taxislužby a skupín.

Štatistiky

Tlačové zostavy poskytujú manažérovi rôzne pohľady na udalosti (spracovanie objednávok, hromadné SMS, …) vzniknuté v systéme za isté časové obdobie. Manažér môže takto sledovať: počet a typ SMS objednávok za jednotlivé dni u dispečerov alebo zákazníkov. Tlačovú zostavu je možné uložiť na disk vo formáte HTML alebo XLS (MS Excel).

Web rozhranie

Web portál k systému TaxiServis umožňuje zákazníkom využívať všetky dostupné služby prostredníctvom internetu (objednanie a rezervácia taxi, zrušenie objednávky). Web portál podporuje registráciu zákazníkov. Po prihlásení má zákazník možnosť prezerať si všetky svoje doterajšie objednávky, prípadne vykonané rezervácie.