Windows

Windows XP – úroveň A

Účastník sa má naučiť efektívne pracovať s PC, ovládať základy práce s operačným systémom Windows. Absolvent je zručný a spôsobilý na prácu s PC, kde je nainštalovaný operačný systémo Windows.

Osnova kurzu:

Práca s operačným systémom Windows

 • MS Windows – pracovná plocha, okná, ikony
 • prehľad používateľských programov OS
 • práca s programami – Kalkulačka, Poznámkový blok a Skicár
 • práca so súborom: uloženie a otvorenie súboru, premenovanie, kopírovanie, premiestňovanie, odstránenie
 • práca s priečinkom: vytvorenie priečinku, adresárová štruktúra premenovanie, kopírovanie, premiestňovanie, odstránenie

Windows XP – úroveň B

Cieľom kurzu je poskytnúť komplexný pohľad na OS Windows XP. Počas kurzu sa pozrieme hlbšie do operačného systému Windows XP – inštalácia, nastavenia a konfigurácia. Kurz je určený pre tým, ktorí chcú detailne poznať OS Windows XP. Absolvent získa komplexný obraz o OS Windows XP, je schopný ho nainštalovať a kompletne nakonfigurovať aj v sieťovom prostredí.

Osnova kurzu:

 • základné oboznámenie sa s operačným systémom
 • verzie operačného systému – použitie, minimálne požiadavky
 • inštalácia MS Windows XP – príprava, identifikácia minimálnych požiadaviek, možnosti disku
 • práca v MS Windows XP – pridanie softwaru alebo hardwaru
 • individuálne nastavenia – prispôsobenie jednoduchých nastavení
 • prvky ovládacieho panela
 • správa systému
 • pripojenie k sieti, sieťové možnosti MS Windows XP
 • upgrade Windows XP

Windows 7 – nasadenie a správa

Osnova kurzu:

 • Praktické znalosti potrebné na nasadenie, podporu a správu Windows 7
 • Automatizácia a prispôsobovanie inštalácie Windows 7
 • Konfigurácia ovládačov hardvéru
 • Konfigurácia protokolu TCP/IP a zdieľanie súborov na prácu na sieti
 • Bezpečnostné rozšírenie BitLocker, konfigurácia firewallu so zabezpečením Windows Deffender
 • Nástroje riadenia užívateľských účtov
 • Riešenie problémov počas spúšťania, zálohovanie a obnova systému
 • Konfigurácia užívateľských prostredí a profilov a konfigurácia vzdialených pripojení
 • Inštalácia
 • Správa ovládačov a služieb vo Windows 7
 • Správa diskov
 • Proces spúšťania systému
 • BitLocker, User Account Control, Windows Defender
 • Windows Defender
 • Nastavenie siete TCP/IP
 • Zdieľanie súborov a tlačiarní
 • Nastavenie užívateľských prostredí
 • Windows 7 v doménovom prostredí
 • Monitorovanie výkonu a plánovanie úloh
 • Vzdialené pripojenie
 • Internet Explorer

Windows Advanced Scripting and PowerShell

 • Ovládanie a automatizácia operačného systému pomocou príkazového riadku a skriptovacích techník
 • Podrobne predstavená technológia Power Shell
 • Kurz určený pre správcov IT

Osnova kurzu:

Prehľad možností skriptovanie vo Windows

 • Tradičný príkazový riadok
 • Externé rozšírenie
 • WSH a WMI

Základný pohyb v prostredí PowerShell

 • Spustenie a východiskové nastavenia
 • Commandlety
 • Ukladanie a spustenie vlastných skriptov
 • Použitie nápovedy

Tok dát v skripte

 • Princíp a použitie rúry
 • Vstup dát
 • Formátovanie výstupu dát
 • Riadiace premenné a operátory

Základná konštrukcia jazyka

 • Podmienky
 • Cykly
 • Bloky
 • Funkcie

Objekty a platforma .NET

 • Pokročilé vlastnosti objektov
 • .NET Framework do detailu
 • Spracovanie textov
 • Objektová rúra

Pokročilé techniky

 • Regulárne výrazy a ich využitie
 • Spracovanie chybových stavov
 • Práca s formátom XML

Administrácia operačného systému

 • Čítanie, triedenie a záznam log
 • Interaktívne ovládanie operačného systému
 • Sledovanie v reálnom čase

Práca s objektmi PS

 • Súborový systém
 • Databáza Registry
 • Úložisko certifikátov

Použitie tradičných rozhraní a technológií

 • Nadväzujeme spoluprácu COM
 • Súžitie so svetom WSH
 • Technológia WMI v prostredí PowerShellu

Pokročilá administrácia

 • Ovládanie vzdialených strojov
 • Plánované a automatizované úlohy
 • Správa serveru MS Exchange 2007

Ostatné technológie vo Windows

 • Windows Remote Management
 • Konzola WMIC
 • WSH a jazyky Perl, Python a Ruby
 • LogParser