JAVA I. – Základy programovania v Jave

Software:

Windows/Linux, Java 2, NetBeans IDE/Eclipse IDE

Popis:

Cieľom kurzu je oboznámiť poslucháčov s programovacím jazykom JAVA 2. Detailne sa preberajú jeho vlastnosti, pričom sa krok za krokom na príkladoch vysvetľuje syntax jazyka. Výučba prebieha v grafickom vývojovom prostredí NetBeans alebo Eclipse. Kurz obsahuje úvod do objektového programovania, kedže JAVA je objektový programovací jazyk. Poslucháč sa naučí základným programovacím princípom, oboznámi sa so základnými balíkmi funkcií Javy a organizácii zdrojových súborov (balíčky). Kurz obsahuje úvod do grafického systému Java – SWING a udalostného programovania.

Predpoklad:

Orientácia vo Windows XP alebo Linux (aspoň minimálne skúsenosti s akýmkoľvek programovacím jazykom sú výhodou)

Osnova kurzu:

Úvod do Javy (1.deň)
 • Všeobecné informácie o JAVA, prečo JAVA ?
 • Programovací jazyk JAVA a jeho vlastnosti.
Základy objektového orientovaného programovania (1.deň)
 • Úvod do objektov.
 • Princípy OOP (zapuzdrenie implementácie, polymorfizmus, dedičnosť).
 • Objektovo orientované programovanie v Jave.
Základy programovania v Jave (1.deň)
 • Vytvorenie jednoduchej aplikácie – Hello World.
 • Vytvorenie jednoduchého appletu.
 • Zoznámenie sa s vývojovým prostredím NetBeans alebo Eclipse.
 • Objekty a triedy v Jave, manipulácia s objektami.
 • Primitívne dátové typy.
 • Rozsahy platností identifikátorov a objektov.
 • Tvorba základnej kostry programu.
 • Komentáre, tvorba dokumentácie.
Základy programovania v Jave (2.deň)
 • Použitie Java operátorov (aritmetické, relačné, logické a bitové operátory, operátor if-else, operátor čiarka, pretypovanie).
 • Príkazy v Jave (if-else, while, do-while, for, switch, break, continue)
 • Inicializácia a rušenie objektov (preťažovanie metód, konštruktory, Garbage collector, inicializácia dát, inicializácia polí).
 • Skrývanie implementačných detailov (knižnice, riadenie prístupu – identifikátory public, private, protected).
Základy programovania v Jave (3.deň)
 • Opakované používanie tried, zapuzdrenie implementácie, polymorfizmus a zoskupovanie objektov (kompozícia, dedičnosť, pretypovanie nahor – upcasting, kľúčové slovo final, preťažovanie metód – overloading, abstraktné triedy a metódy).
 • Koncepcia balíkov (packages).
 • Rozhrania (interfaces) a vnútorné triedy.
 • Kolekcie v Jave (polia, množiny, hash tabuľky, mapy) a iterovanie cez kolekcie.
Základy programovania v Jave (4.deň)
 • Obsluha chýb výnimkami, try-catch-finally blok (definícia výnimiek, zachytávanie a spracovanie výnimiek, prepustenie výnimky – throws).
 • Vstupno-výstupný systém JAVA (základný vstup a výstup – InputStream, OutputStream, práca so súbormi – vytváranie, zápis a čítanie; I/O streamy).
Základy programovania grafického prostredia v Jave – SWING (5.deň)
 • Applety (štruktúra appletu).
 • Grafický výstup (prepojenie s kódom – dialógy a rámce, základné grafické elementy – čiara, obdĺžnik, kruh).
 • Výstup textu (použitie fontov a štýlov).
 • Okná (typy okien, konštruktory, otvorenie a zatvorenie okien, vlastnosti okien).
 • Zachytávanie udalostí (typy udalostí, prijímače udalostí – Listeners, zdroje udalostí, prehľad udalostí).
 • Udalosti nízkej úrovne (udalosti myši a klávesnice).
 • Vytváranie menu a podmenu.
 • Dialógy a využitie vrstiev (Layouts).
 • Dialógové elementy (Button, Choice, CheckBox, List, TextField, TextArea).


Počet hodín:

5 dní

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha