Visual Basic Script

Software:

Windows/Linux, Microsoft Visual Studio 2005 Web Developer Express Edition, MsSQL server

Popis:

Cieľom kurzu je zoznámiť poslucháčov s programovaním v programovacom jazyku Visual Basic Script. Výučba prebieha v grafickom prostredí MS Visual Studio, čo značne uľahčuje pochopenie preberanej problematiky. Okrem základných princípov programovania sa preberajú najdôležitejšie technológie na tvorbu komplexných aplikácií: prepojenie VBScriptu a dynamických webových aplikácií (ASP – active server pages), client side programming; databázové programovanie pomocou VBScript (ADO – ActiveX Data Object). Poslucháči sa oboznámia s využitím VBScriptu pri tvorení WSH (Windows Script Host), ktorý rozširuje možnosti tvorenia skriptov v operačnom systéme Windows.

Predpoklad:

znalosť na úrovni kurzov:


Osnova kurzu:

Úvod do VBScript
 • využitie VBscriptu
 • rozdiel medzi VBscriptom a Visual Basicom
Programová štruktúra
 • funkcie a procedúry
 • triedy – objektový prístup
 • globálny kód programu
Dátové typy a premenné
 • dátové typy VBscriptu (čísla, reťazce, polia, …), špeciálny typ Variant
 • premenné a konštanty
 • operátory
 • riadiace štruktúry (priradenie vetvenie cyklus)
 • funkcie (štandardné funkcie, používateľom definované funkcie)
Zachytávanie výnimiek a ladenie
 • ladenie skriptov
 • zachytávanie výnimiek (error handling)
 • časté chyby a ako im predchádzať
Prepojenie VBscriptu a dynamických webových stránok (ASP)
 • základné princípy ASP
 • objektový model ASP a prepojenie s VBscriptom
VBScript a Internet Explorer
 • značka (tag) SCRIPT
 • význam skriptovania na strane klienta (Client Side Scripting)
 • objektový model Internet Explorera
WSH – Windows Script Host (WSH 5.6)
 • úvod WSH, dôvody vzniku a použitie WSH
 • spúšťanie WSH skriptov a štruktúra programu
 • objektový model WSH
 • prístup k ďalším objektovým modelom (ADO – ActiveX Data Objects)
 • dynamické zmeny vo vlastnostiach štýlov
Databázový jazyk SQL – Structured Query Language
 • úvod do SQL
 • databázový model, relácie – vzťahy medzi tabuľkami
 • vytváranie tabuliek – CREATE
 • vyhľadávanie údajov – SELECT
 • pridávanie údajov – INSERT
 • modifikovanie údajov – UPDATE
 • mazanie údajov – DELETE
 • filtrovanie údajov spojené s predchádzajúcimi príkazmi – WHERE
ADO – ActiveX Data Objects (Prístup na databázový zdroj vo VBScript)
 • úvod do ADO
 • vytvorenie spojenia na dátový zdroj – databázu
 • využívanie SQL príkazov pomocou ADO
 • vizualizácia dát získaných pomocou SQL a ADO


Rozsah:

3 dni

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha