Visual C#

Software:

Windows/Linux, Microsoft Visual C# Studio, MsSQL server

Popis:

Cieľom kurzu je oboznámiť poslucháčov s programovacím jazykom C#. Detailne sa preberajú jeho vlastnosti, pričom sa krok za krokom na príkladoch vysvetľuje syntax jazyka. Výučba prebieha v grafickom vývojovom prostredí Visual C#. Kurz obsahuje úvod do objektového programovania, keďže C# je objektový programovací jazyk. Poslucháč sa naučí základným programovacím princípom, oboznámi sa so základnými balíkmi funkcií programovacieho jazyku C# a organizácii zdrojových súborov. Počas kurzu sa poslucháč zoznámi s postupmi, ako využívať C# pri prístupe na databázu. Vysvetľujú sa dva princípy. Klasický SQL prístup a objektový prístup na databázu pomocou objektov z knižnice ADO .NET. Súčasťou kurzu je úvod do dnes často skloňovanej problematiky XML. Vysvetľujú sa výhody popisného jazyka XML a C# nástroje, ktoré umožňujú prácu s XML. Postupne sa preberajú základné typy XML parserov: SAX a DOM. Poslucháči sa naučia vytvárať grafické rozhranie v C#. Počas kurzu sa preberajú všetky základné grafické elementy, ich vlastnosti a spojené udalosti. Vysvetľuje sa prepájanie kódu s grafickým rozhraním.

Predpoklad:

znalosť na úrovni kurzu:


Osnova kurzu:

Základy programovania v C# (1. deň, 2.deň)
 • Všeobecný úvod do objektovo orientovaných jazykov – C# ako objektovo orientovaný jazyk.
 • Úvod do C# a .NET frameworku.
 • Základy jazyka C# (identifikátory, kľúčové slová, dátové typy, premenné, dátové typy, polia, operátory, výrazy, namespaces – menné priestory).
 • Vytváranie jednoduchých objektov v C#.
 • Popis Integrovaného vývojového vývojového prostredia Visual C# Studio.
 • Jednoduché aplikácie. Výstup na konzolu.
 • Enumerátory a štruktúry.
 • Zapúzdrovanie implementačných detailov – dátové členy a metódy, prístupové modifikátory.
 • Dedičnosť tried. Polymorfizmus.
 • Overloading (prekrývanie metód), Overriding (prepisovanie metód).
 • Interfaces a abstraktné triedy.
 • Spracovanie výnimiek, preddefinované a vlastné výnimky.
 • Tvorba dokumentácie.
C# API (2.deň, 3.deň)
 • Úvod do Framework Class Libary (FCL) – prehľad podporovaných objektov a technológií.
 • Práca s reťazcami, regulárne výrazy (regex).
 • Kolekcie, indexy, polia.
 • Vstupno/výstupné operácie – základné triedy a metódy práce s nimi.
 • Dátové toky, I/O (práca so súbormi a adresármi).
 • Serializácia – explicitná/implicitná.
 • Správa pamäte – Garbage Collector, metódy Dispose(), Close().
 • Vývojové prostredky pre C#.
C# a XML (3. deň)
 • Všeobecný úvod do XML
 • Popis XML, tvorba veľmi jednoduchých XML dokumentov
 • C# a XML – úvodné pojmy
 • XML parsery
 • Document Object Model (DOM) – stromovo orientovaný spôsob reprezentácie XML. Príklady na používanie DOM.
 • SAX – udalostne orientovaná reprezentácia XML. Príklady na používanie SAX
Prístup na databázu v C# (4. deň)
 • Všeobecný úvod do SQL.
 • Všeobecný popis databázového rozhrania.
 • Základné pojmy a princípy – otvorenie spojenia, objekty zapuzdrujúce dáta tabuliek.
 • Príklady pripojení k databáze, vykonávanie dopytov (SELECT)
 • Aktualizácia dát v C# – dopyty UPDATE, INSERT, DELETE
 • Transakcie
 • Prístup na databázu pomocou ADO .NET
Grafické aplikácie založené na C# (5.deň)
 • Základné princípy programovania GUI v C#. Objasnenie princípu oddelenia dát od vizuálneho zobrazenia. Základný Windows Form.
 • Udalostný model – spracovanie udalostí.
 • C# a grafické objekty. Základné grafické elementy v príkladoch.
 • Dialógové okná – vytváranie dialógových okien, práca s dialógovými oknami


Rozsah:

5 dní

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha