Visual Basic .NET

Software:

Windows/Linux, Microsoft Visual Basic Studio 2005 Express Edition, MsSQL server

Popis:

Cieľom kurzu je zoznámiť poslucháčov s programovaním v programovacom jazyku Visual Basic. Výučba prebieha v grafickom prostredí MS Visual Basic Studio, čo značne uľahčuje pochopenie preberanej problematiky. Okrem základných princípov programovania sa preberajú najdôležitejšie technológie na tvorbu komplexných aplikácií: vytváranie grafického rozhrania, práca s dátovými tokmi (súbory, streamy), spracovanie XML (DOM – Document Object Model) databázové programovanie pomocou Visual Basic (ADO – ActiveX Data Object).

Predpoklad:

znalosť na úrovni kurzu:


Osnova kurzu:

Úvod do Visual Basicu, dátové typy a premenné
 • dátové typy (čísla, reťazce, polia, …), špeciálny typ Variant
 • premenné a konštanty
 • operátory
 • riadiace štruktúry (priradenie vetvenie cyklus)
 • funkcie (štandardné funkcie, používateľom definované funkcie)
Úvod do Visual Basicu, programová štruktúra
 • funkcie a procedúry
 • triedy – objektový prístup
 • globálny kód programu
Zachytávanie výnimiek a ladenie
 • debugovanie aplikácie
 • zachytávanie výnimiek (error handling)
 • časté chyby a ako im predchádzať
Programovanie v detailoch
 • reťazce, polia a kolekcie, iterovanie cez kolekcie (for-each statement)
 • práca s resource súbormi
Súbory a dátové toky (streamy)
 • streamy
 • objekty typu Reader a Writer
 • základné súborové I/O funkcie
Spracovanie XML, DOM
 • úvod do XML, DOM (Document Object Model)
 • načítanie XML dát zo súborov/streamov
 • spracovanie XML dát pomocou DOM
Prístupu k databázam
 • použitie dát v desktop aplikáciách
 • pridávanie a konfigurácia objektov z knižnice ADO .NET
 • čítanie a modifikácia dát pomocou objektu DataSet
 • viazané ovládacie prvky a formátovanie dát
Vytváranie užívateľského rozhrania
 • SDI aplikácie a základné grafické komponenty
 • MDI aplikácie
 • detailnejší pohľad na formuláre
 • vytváranie menu a submenu
 • menu a MDI aplikácie
 • vytváranie a používanie toolbarov
 • vytváranie dialógových okien


Rozsah:

5 dní

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha