JAVA II. – pokročilé programovanie – SWING v detailoch a SQL v Jave

Software:

Windows/Linux, Java 2, Eclipse IDE/NetBeans IDE

Popis:

Cieľom kurzu je prehĺbiť poslucháčom znalosti programovacieho jazyka JAVA 2, oboznámiť ich s grafickým rozhraním SWING. Detailne sa preberajú témy ako práca s vláknami (Threads), identifikovanie objektov za behu (mechanizmus RTTI), klonovanie objektov a internacionalizácia. Poslucháči sa naučia ako efektívne využívať logovanie pri vývoji a ladení vytvorených JAVA programov. Poslucháč sa naučí vytvárať grafické prostredie v Jave a prepájať ho s Java kódom. Detailne sa preberajú princípy programovania grafického rozhrania SWING a najčastejšie používané grafické elementy, spôsoby rozloženia elementov v okne (Layouts), vytváranie dialógov a samostatne spustiteľných aplikácií. Počas kurzu sa poslucháč zoznámi s postupmi, ako využívať Javu pri prístupe na databázu a zobrazovanie dát pomocou SWING.

Predpoklad:

Orientácia vo Windows/Linux, vedomosti na úrovni kurzu JAVA I. Výhodou je znalosť databázového jazyka SQL a vývojového prostredia Eclipse/NetBeans.

Osnova kurzu:

Java Programovanie v detailoch (1.deň, 2.deň)
 • Prehľad funkcií štandardných balíkov JAVA – java.io, java.util, java.text, java.math, java.lang. Cieľom je poukázať na často používané funkcie v Jave a programovacie techniky.
 • Internacionalizácia – vytváranie jazykových mutácií a regionálnych nastavení s využitím tried Locale a ResouceBundle.
 • Vlákna (threads) – úvod do práce s vláknami, základné princípy, synchronizácia vlákien. Prístup na spoločný zdroj dát.
 • RTTI – identifikácia objektov počas behu programu, klonovanie tried.
 • Logovanie v JAVE (Log4J v prípade použitia JAVA 2, natívne funkcie Javy v prípade použitia JAVA 5.0).
Grafické aplikácie založené na JAVA (Swing) (3.deň, 4.deň)
 • Základné princípy programovania GUI v Jave (grafické knižnice Swing) – SMA (Separable Model Architecture), MVC (Model View Controller). Objasnenie princípu oddelenia dát od vizuálneho zobrazenia
 • Udalostný model – spracovávanie udalostí v Swing.
 • Základné grafické elementy v príkladoch : JButton, JTextArea, JTree, JList, JComboBox, JTable, …
 • Rozloženie grafických elementov v okne (dialógu)– Layouts. Popis jednotlivých typov vrstiev (Layout) a spôsobu vykresľovania grafických elementov na základe zvoleného typu vrstvy.
 • Dialógové okná (JDialog) – vytváranie dialógových okien, práca s dialógovými oknami.
 • Hlavné aplikačné okná – Popis základných typov aplikačných okien: SDI (jedno-oknové) a MDI (viac-oknové). Princípy ich vytvárania a práce s nimi.
Java, Swing a SQL (5.deň)
 • všeobecný úvod do SQL
 • JDBC – všeobecný popis databázového rozhrania
 • základné pojmy a princípy JDBC, triedy Connection, Statement, ResultSet
 • príklady pripojení k databáze, vykonávanie dopytov
 • aktualizácia dát v Jave / dopyty UPDATE, INSERT, DELETE
 • prepojenie Java Swing elementov a databázy


Rozsah:

5 dní

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha