JAVA II. – pokročilé programovanie – SWING, SQL, XML parsery a XSLT v Jave

Software:

Windows/Linux, Java 2, Eclipse IDE/NetBeans IDE

Popis:

Cieľom kurzu je prehĺbiť poslucháčom znalosti programovacieho jazyka JAVA 2, oboznámiť ich s grafickým rozhraním SWING. Detailne sa preberajú témy ako práca s vláknami (Threads), identifikovanie objektov za behu (mechanizmus RTTI), klonovanie objektov. Poslucháč sa naučí základné postupy ako vytvárať grafické prostredie v Jave a prepájať ho s Java kódom. Preberajú základné princípy programovania grafického rozhrania SWING a najčastejšie používané grafické elementy. Počas kurzu sa poslucháč zoznámi s postupmi, ako využívať Javu pri prístupe na databázu. Vysvetľuje sa pojem JDBC, základy jazyka SQL a Java knižnice, ktoré sa témy prístupu na databázu týkajú. Súčasťou kurzu je úvod do dnes často skloňovanej problematiky XML. Vysvetľujú sa výhody popisného jazyka XML a JAVA nástroje, ktoré umožňujú prácu XML. Postupne sa preberajú základné typy XML parserov: SAX a DOM.

Predpoklad:

Orientácia vo Windows/Linux, vedomosti na úrovni kurzu JAVA I. Výhodou je znalosť databázového jazyka SQL a vývojového prostredia Eclipse alebo NetBeans.

Osnova kurzu:

Java Programovanie v detailoch (1.deň, 2.deň)
 • Prehľad funkcií štandardných balíkov JAVA – java.io, java.util, java.text, java.math, java.lang. Cieľom je poukázať na často používané funkcie v Jave a programovacie techniky.
 • Vlákna (threads) – úvod do práce s vláknami, základné princípy, synchronizácia vlákien. Prístup na spoločný zdroj dát.
 • RTTI – identifikácia objektov počas behu programu, klonovanie tried.
Grafické aplikácie založené na JAVA (Swing) (2.deň)
 • Základné princípy programovania GUI v Jave (grafické knižnice Swing) – SMA (Separable Model Architecture), MVC (Model View Controller). Objasnenie princípu oddelenia dát od vizuálneho zobrazenia.
 • Udalostný model – spracovávanie udalostí v Swing.
 • Základné grafické elementy v príkladoch : JButton, JTextArea, JTree, JList, JComboBox, JTable, …
 • Dialógové okná (JDialog) – vytváranie dialógových okien, práca s dialógovými oknami.
JAVA a SQL – Prístup na databázu (3.deň)
 • všeobecný úvod do SQL
 • JDBC – všeobecný popis databázového rozhrania
 • základné pojmy a princípy JDBC, triedy Connection, Statement, ResultSet
 • príklady pripojení k databáze, vykonávanie dopytov
 • aktualizácia dát v Jave / dopyty UPDATE, INSERT, DELETE
 • predpripravené dopyty (prepared statements)
JAVA a XML – Spolupráca XML a JAVA, úvod do XSLT (4.deň, 5.deň)
 • Všeobecný úvod do XML
 • Popis XML, tvorba veľmi jednoduchých XML dokumentov
 • Java a XML – úvodné pojmy
 • XML parsery
 • Document Object Model (DOM) – stromovo orientovaný spôsob reprezentácie XML. Príklady na používanie DOM
 • SAX – udalostne orientovaná reprezentácia XML. Príklady na používanie SAX


Rozsah:

5 dní

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha