JAVA I. – efektívne programujeme v Jave

Software:

Windows/Linux, Java 2, NetBeans IDE/Eclipse IDE

Popis:

Cieľom kurzu je oboznámiť poslucháčov s programovacím jazykom JAVA 2. Detailne sa preberajú jeho vlastnosti, pričom sa krok za krokom na príkladoch vysvetľuje syntax jazyka. Výučba prebieha v grafickom vývojovom prostredí NetBeans alebo Eclipse. Kurz obsahuje úvod do objektového programovania, keďže JAVA je objektový programovací jazyk. Poslucháč sa naučí základným programovacím princípom, oboznámi sa so základnými balíkmi funkcií Javy a organizácii zdrojových súborov (balíčky). Počas kurzu sa poslucháč zoznámi s postupmi, ako využívať Javu pri prístupe na databázu. Vysvetľuje sa pojem JDBC, základy jazyka SQL a Java knižnice, ktoré sa témy prístupu na databázu týkajú. Súčasťou kurzu je úvod do dnes často skloňovanej problematiky XML a XSLT. Vysvetľujú sa výhody popisného jazyka XML a JAVA nástroje, ktoré umožňujú prácu XML. Postupne sa preberajú základné typy XML parserov: SAX a DOM. Objasňuje sa využitie transformačného jazyka XSLT pre transformáciu XML dokumentov.

Predpoklad:

orientácia vo Windows XP alebo Linux (aspoň minimálne skúsenosti s akýmkoľvek programovacím jazykom sú výhodou)

Osnova kurzu:

Základy programovania v Jave (Deň 1 a deň 2)
 • Všeobecný úvod do objektovo orientovaných jazykov – Java ako objektovo orientovaný jazyk.
 • Základné štruktúry jazyka.
 • Vytváranie jednoduchých tried a objektov v Jave.
 • Dátové členy a metódy.
 • Popis Integrovaného vývojového vývojového prostredia NetBeans alebo Eclipse – workspace, projekty.
 • Jednoduché aplikácie. Výstup na konzolu.
 • Základné dátové typy. Kolekcie.
 • Výnimky a ich spracovanie.
 • Dedičnosť tried. Polymorfizmus.
 • Interfaces a abstraktné triedy.
 • Vstupno/výstupné operácie – základné triedy a metódy práce s nimi.
 • File, InputStreamy, OutputStreamy, Readery a Writery.
Prístup na databázu v Jave (Deň 3.)
 • Všeobecný úvod do SQL.
 • JDBC – všeobecný popis databázového rozhrania.
 • základné pojmy a princípy JDBC, triedy Connection, Statement,ResultSet
 • príklady pripojení k databáze, vykonávanie dopytov
 • aktualizácia dát v Jave / dopyty UPDATE, INSERT, DELETE
 • predpripravené dopyty (prepared statements)
 • transakcie
Java a XML (Deň 4.)
 • Všeobecný úvod do XML
 • Popis XML, tvorba veľmi jednoduchých XML dokumentov
 • Java a XML – úvodné pojmy
 • XML parsery
 • Document Object Model (DOM) – stromovo orientovaný spôsob reprezentácie XML. Príklady na používanie DOM
 • SAX – udalostne orientovaná reprezentácia XML. Príklady na používanie SAX
XSLT – EXtensible Stylesheet Language Transformations (Deň 5.)
 • Úvod do jazyka XSLT
 • XSLT – transformácia XML dokumentov


Rozsah:

5 dní

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha