Teambuilding

Obsah kurzu:

Pod tréningovým programom „Team Building“ ponúkame viacero kurzov určených pracovným tímom s rôznymi potrebami. Tieto tréningy sú založené na zážitkových metódach prinášajúcich skúsenosti ovplyvňujúce efektivitu tímu. Jednotlivcom umožňujú hlbšie sebapoznávanie, uvedomovanie si svojho pôsobenia v tíme a lepšiu identifikáciu sa so svojou rolou. Tímu tieto kurzy okrem primárneho cieľa, ktoré uvádzame ďalej, prinášajú skvalitnenie vzťahov, vyššiu motiváciu, identifikáciu aktuálneho stavu tímu, jeho silných aj slabých stránok a nové riešenia problémových oblastí.

Ciele jednotlivých kurzov zahrnutých pod tréningový program „Team Building“:
 • Pripraviť budúcich lídrov na budovanie výkonných tímov.
 • Pomôcť novému tímu pri jeho rozvoji a zefektívnení práce.
 • Uľahčiť prechod pracovnej skupiny na tímovú prácu.
 • Identifikovať a zaviesť efektívne spôsoby motivácie v tíme.
 • Skvalitniť procesy rozhodovania v prostredí tímu.
 • Cez konfrontáciu znakov trénovaného tímu so znakmi efektívnych tímov zaviesť nové efektívnejšie spôsoby jeho fungovania.
 • Spoznať súčasné vývinové štádium tímu a prekonanie prekážok s ním spojených
 • Pomôcť pri identifikácii sa s tímovými rolami a pripraviť jednotlivcov aj tím na
 • Riešenie možných problémov súvisiacich s rolami.
 • Nájsť vhodné spôsoby vedenia a riadenia trénovaného tímu.
 • Nájsť priestor pre konsenzus medzi tímovými a individuálnymi cieľmi.
 • Zefektívniť komunikačné toky v tíme a zlepšiť tímovú klímu.
 • Uvedomiť si funkciu svojho tímu, špecifickosť svojho poslania a nájsť spôsoby vedúce k vyššej výkonnosti (projektový, výrobný, krízový, manažérsky, rozvojový, obchodný, externý tím).


Rozsah:

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha