UML pre pokročilých

Software:

Microsoft Office Visio

Popis:

Účastníci školenia prehľadnou formou získajú informácie o UML notácii, oboznámia sa s jednotlivými typmi diagramov v UML 2.0, metodikami návrhu a kritériami na správny výber designovacieho nástroja. Okrajovo sú spomenuté aj niektoré z pokročilejších a menej známych čŕt UML notácie, ako sú profily, stereotypy či OCL.

Predpoklad:

Účastníci by mali mať základné informácie o objektovo-orientovanom prístupe pri tvorbe softvéru, nevyžaduje sa žiadna znalosť modelovania ani UML.

Osnova kurzu:

Úvod do UML
 • Čo je model ?
 • Aké notácie a štandardy sa používajú pri modelovaní a designovaní aplikácií?
 • Úloha OMG pri štandardizácii UML
 • História a vývoj UML, rozdiely medzi jednotlivými verziami
Štrukturálne a behaviorálne modelovanie s použitím notácie UML
 • Stručný prehľad všetkých 13 typov diagramov v UML 2.0
 • Detailnejšie vysvetlenie k najpoužívanejším typom diagramov:
 • Use case diagram
 • Diagram tried a objektov (Class diagram, Object diagram)
 • Diagram stavov (Statechart)
 • Diagram aktivít (Activity diagram)
 • Sekvenčný diagram
 • Diagram komponent
 • Diagram nasadenia (Deployment diagram)
Synchronizácia modelu a kódu (vysvetlenie pojmov roundtrip engineering, forward /reverse engineering)
Dokumentovanie designu
Metodický postup pri modelovaní
 • Prehĺad rôznych metodických postupov používaných pri modelovaní
 • Životný cyklus softvéru
 • Ako postupovat od zberu zákazníckych požiadavok až po testovanie funkčnosti aplikácie ?
Stručne o pokročilých technikách v UML
 • Výmena modelov medzi rôznymi designovacími nástrojmi (export /import, XMI)
 • Metamodel UML, MOF (Meta-Object Facility)
 • Profily
 • Stereotypy
 • OCL (Object Constraint Language)
Prehľad designovacích nástrojov
 • Kritériá na správnu voľbu designovacieho nástroja
 • Lídri na trhu komerčne poskytovaných designovacích nástrojov, licenčná politika
 • Freeware /shareware v oblasti designu a modelovania
Najnovšie trendy pri vývoji softwaru
 • DSL (Domain Specific Language)
 • MDA (Model Driven Architecture), princípy, tvorba transformačných algoritmov
Ako sa efektívne naučiť UML? Odporúčania literatúry, linky na internete, zverejnene hotové prípadové štúdie a pod.


Rozsah:

1 deň

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha