JavaScript a AJAX (framework PHP/Java)

Software:

Eclipse IDE/NetBeans IDE, Internet Explorer/Mozilla Firefox/Google Chrome

Popis:

Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s modernou technológiou AJAX (Asynchronous Javascript And XML). Technológia doplňujúca dynamickú tvorbu tvorbu webu o interaktívne prvky, ktoré štandardné technológie (PHP, ASP, JSP) neumožňujú (úprava častí stránky, asynchrónne úpravy, dynamické dopĺňanie formulárov, ….). Internetové/Intranetové stránky získajú vlastnosti desktopových aplikácií. AJAX je univerzálna technológia, ktorú je možné využiť pri ktoromkoľvek programovacom jazyku pre tvorbu dynamického webu (PHP, JSP, ASP).

Predpoklad:

Znalosti na úrovni kurzu “Tvorba www stránok I.”. Znalosť niektorého z nasledujúcich jazykov pre tvorbu dynamického webu: Java/JSP, PHP alebo ASP. Základná znalosť XML. Orientácia vo Windows XP alebo Linux.

Osnova kurzu:

Úvod do problematiky

 • Základné informácie o technológii AJAX (pohľad používateľa a vývojára)
 • Možnosti využitia technológie AJAX (dynamické vyhľadávanie, auto-doplňovanie, chat, drag’n drop, okamžité prihlásenie, pop-up menu, modifikácia webu za behu)
JavaScript
 • Použitie JavaScriptu v AJAX (JavaScript objekty)
 • Všeobecné informácie o JavaScript vzťahujúce sa k technológii AJAX
 • Prehľad syntaxe, používania funkcií a operátorov v JavaScripte
 • Prepojenie HTML/xHTML a JavaScriptu – <div>, <span>.
AJAX a XML
 • Využívanie a práca s XML v AJAX-e.
AJAX technológia
 • Štruktúra/kostra AJAX aplikácie.
 • Získanie XML zo servera.
 • JavaScript objekt – XMLHttpRequest – základný kameň
 • AJAXu Asynchrónne odosielanie dát na server
 • Skriptovanie na strane servera (interakcia s PHP), prepojenie so skriptom
 • XML – formát klient-server výmeny dát
 • Získavanie dát zo servera pomocou metód GET/POST
AJAX technológia v detailoch
 • JavaScript na strane servera
 • JavaScript objekty Dynamické vyhľadávanie (auto-dopĺňanie textov zo servera)
 • Validácia na strane servera
 • Paralelné XMLHttp požiadavky
 • Debugovanie AJAX aplikácií
AJAX framework-y na strane klienta
 • Úvod do AJAX framework-ov
 • Prehľad vlastností jednoduchých AJAX framework-ov (Ajax Gold, AJAXLib)
 • Prehľad vlastností komplexných AJAX framework-ov (XHConn, Sack – The Simple AJAX Code Kit, Interactive Website Framework, Sarissa, Rico)
AJAX framework-y na strane servera + PHP
 • Sajax, Xajax, LibAjax, JPSpan
Kaskádne štýly a AJAX


Rozsah:

2 dni

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha