Oracle Database 10g – Administrácia

Software:

Oracle 10g Database, Windows XP

Popis:


Predpoklad:


Osnova kurzu:

Úvod
 • Obsah kapitoly
 • Prehľad produktov Oracle
 • Systémy relačných databáz
 • Organizácia dát v DB
 • Integrita DB (Integrity Constraints)
 • SQL – Structured Query Language
 • Úlohy Oracle DB administrátora
 • Sumarizácia
Inštalácia softvéru Oracle Database 10g
 • Obsah kapitoly
 • Systémové požiadavky
 • OFA – Optimal Flexible Architecture, odporúčania
 • Systémové premenné
 • Preverenie systému pred inštaláciou (preinstallation checks)
 • Oracle inštalátor – Oracle Universal Installer (nastavenia pre Linux/Unix/Windows, orainstRoot.sh, umiestnenie súborov, typ inštalácie a inštancie)
 • Konfigurácia a správa
 • Umiestnenie súborov DB a obnovovanie zo zálohy
 • Nastavenie hesiel
 • Inštalácia a konfigurační asistenti
 • Sumarizácia
Vytvorenie Oracle databázy
 • Obsah kapitoly
 • Architektúra databázy
 • Storage Structure
 • kontrolné súbory – Control Files
 • súbory Redo Log
 • Tablespaces, Datafiles
 • Elementy databázy – Segmenty, Extents, Blocks
 • Oracle Instance Management
 • Oracle dynamické komponenty
 • Oracle procesy
 • Data Dictionary
 • Database Control, Grid control
 • Konfiguračný asistent – Database Configuration Assistant (DBCA)
 • Vytvorenie a identifikácia databázy
 • Možnosti správy
 • Nastavenie prístupových hesiel
 • Umiestnenie súborov DB a obnovovanie zo zálohy, mapovacie premenné
 • Obsah a inicializačné parametre (buffre, …)
 • Správa databázy a zmena parametrov
 • Ďalšie možnosti DBCA
 • Sumarizácia
Rozhrania na databázu, stručný prehľad
 • Obsah kapitoly
 • Úvod do SQL
 • Enterprise Manager: SQL cez web rozhranie
 • Úvod do SQL*Plus
 • Úvod do iSQL*Plus?
 • Popisovanie, selektovanie, triedenie dát
 • Spájanie tabuliek (join)
 • DML – Manipulácia s dátami (insert /update/remove)
 • DDL – definovanie štuktúry dát
 • Transakcie, používanie transakcií (príkazy)
 • Blokovanie dát
 • Úvod do PL/SQL
 • Oracle a Java
 • Sumarizácia
Riadenie Oracle databázy, stručný prehľad
 • Obsah kapitoly
 • Štart/Stop iSQL*Plus
 • Manažment framework
 • Štart/Stop/Prístup na webové rozhranie správy Oracle databázy, „domovská stránka“ DB
 • SYSOPER and SYSDBA
 • Oracle Listeners, zmena stavu listenera
 • Štart/Stop databázy, štart parametre – NOMOUNT, MOUNT, OPEN, stop parametre
 • Inicializačné parametre
 • Log chybových hlásení – Alert log
 • Sumarizácia
Storage structures
 • Obsah kapitoly
 • Tabuľkové priestory a dátové súbory (Tablespaces, Data Files)
 • Distribúcia priestoru pomocou Tablespaces
 • Vytvorenie tabuľkového priestoru
 • Úložisko pre lokálne spravované tabuľkové priestory
 • Tabuľkové priestory v predkonfigurovanej DB
 • Úprava tabuľkového priestoru
 • Akcie s tabuľkovými priestormi
 • Vymazanie tabuľkového priestoru
 • Sumarizácia
Správa používateľov
 • Obsah kapitoly
 • Používateľské kontá
 • Vytvorenie používateľa
 • Profily a používatelia
 • Autentifikácia
 • Prednastavené a prechodné tabuľkové priestory a blokovanie
 • Používatelia a schémy
 • Privilégiá (systémové, Objektové)
 • Priraďovanie kvót a rolí používateľom
 • Role
 • Sumarizácia
Správa objektov schémy, stručný prehľad
 • Obsah kapitoly
 • Úvod do Oracle schém
 • Prístup k objektom schémy
 • Pomenovanie DB objektov, menné priestory (namespaces)
 • Špecifikovanie dátových typov v tabuľkách
 • Vytváranie/modifikovanie tabuliek
 • Dátová integrita, definovanie závislostí
 • Zobrazovanie atribútov a obsahu tabuliek
 • Práca s tabuľkami
 • Indexy
 • Pohľady
 • Sekvencie
 • Sumarizácia
Spravovanie dát
 • Obsah kapitoly
 • Dátová manipulácia pomocou SQL (INSERT, UPDATE, DELETE, COMMIT, ROLLBACK)
 • Dátová integrita, definovanie závislostí a DML
 • Data Pump Export/Import
 • DIRECTORY objekty
 • SQL*Loader
 • Kontrolný súbor SQL*Loader-a
 • Vstupné dáta a dátové súbory
 • Načítanie dát pomocou SQL*Loader-a
 • Sumarizácia
PL/SQL
 • Obsah kapitoly
 • PL/SQL
 • Správa PL/SQL objektov
 • PL/SQL objekty
 • Funkcie
 • Procedúry
 • Baličky (Packages)
 • PL/SQL kód – telo balíčka
 • Preddefinované balíčky
 • Trigre
 • Konfiguračné možnosti
 • Praktické príklady použitia PL/SQL
 • Sumarizácia
Bezpečnosť Oracle Database, stručný prehľad
 • Obsah kapitoly
 • Databázová bezpečnosť
 • Princíp najnižšieho privilégia
 • Zabezpečenie Data dictionary
 • Správa a zabezpečenie používateľských kont, hesiel
 • Zabezpečenie a verifirácia hesiel
 • Bezpečnostné profily
 • Monitorovanie aktivít
 • Audity, Fine-Grained Auditing (FGA)
 • Nastavovanie trigerov na Auditové udalosti
 • FGA odporúčania
 • Audit SYSDBA, SYSOPER používateľov
 • Sumarizácia
Služby Oracle NET
 • Obsah kapitoly
 • Služby Oracle Net
 • Oracle Net Listener
 • Vytvorenie a sledovanie Listener-a
 • Počúvanie na adresách
 • Registrácia databázy
 • Správa a monitorovanie pomocou Listener Control
 • Spojenia Oracle Net
 • Easy Connect
 • Konfigurácia aliasov pre služby
 • Rozšírené nastavenia
Sledovanie výkonnosti
 • Obsah kapitoly
 • Sledovanie výkonnosti
 • Metodológia monitorovania
 • Metrika pre databázu, inštancie, „Data Dictionary“
 • Chybné a nepoužité objekty
 • Štatistika optimalizátora
 • Automatický a manuálny zber štatistických informácií
 • Plánovanie zberu štatistických informácií
 • Dynamické sledovanie výkonu
 • Informácie o metrikách
 • Sumarizácia
Undo manažment
 • Obsah kapitoly
 • Undo Dáta
 • Transakcie a Undo dáta
 • Ukladanie Undo informácií
 • Správa a monitorovanie Undo
 • Nastavenie velkosti Undo tabuľkového priestoru
 • Použitie Undo poradcu
 • Sumarizácia
Koncept zálohovania a obnovy zo zálohy, stručný prehľad
 • Obsah kapitoly
 • Úvod do zálohovania a obnovy
 • Kategórie chýb
 • Chyby: príkazové, procesné, sieťové, používateľské
 • Zlyhanie a obnova inštancie
 • Fázy obnovovania inštancie
 • Použitie MTTR poradcu
 • Zlyhanie média
 • Nastavenie obnoviteľnosti
 • Kontrolné súbory
 • Redo Log súbory
 • Multiplexovanie Redo Log-ov
 • Archivovanie Log súborov
 • ARCHIVELOG Mód
 • Sumarizácia
Záloha databázy
 • Obsah kapitoly
 • Terminológia
 • Manažér obnovy (RMAN)
 • Konfigurácia zálohovacích nastavení
 • Plánovanie zálohovania: stratégia, možnosti, nastavenia, plán, revízia
 • Zálohovanie kontrolného súboru
 • Správa záloh
 • Flash recovery area
 • Sumarizácia
Obnova databázy
 • Obsah kapitoly
 • Otvorenie databázy
 • Zmena stavu inštancie
 • Strata kontrolného súboru
 • Strata Redo Log súboru
 • Strata dátového súboru v NOARCHIVELOG móde
 • Strata nekritického dátového súboru v ARCHIVELOG móde
 • Strata systémovo kritického dátového súboru v ARCHIVELOG móde
 • Sumarizácia


Rozsah:

5 dní

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha