ORACLE aplikačný server OC4J – J2EE technógia

Software:

JDeveloper, OC4J, Oracle10g Database

Popis:


Predpoklad:


Osnova kurzu:

Teoretický úvod do technológie J2EE a Enterpise Java Beans
 • J2EE komponenty
 • J2EE klienti
 • Web komponenty
 • Business komponenty
 • EIS vrstva (Enterprise Information System)
 • J2EE kontajnery
 • balíčkovanie v J2EE (packaging)
 • distribuovaná architektúra in J2EE
 • architektúre Java Naming Directory Interface (JNDI)
EJB – Bezstavový Session Bean (Stateless)
 • Teoretický úvod
 • Vytvorenie Stateless Beanu
 • Business metódy
 • Callback metódy
 • Deployment Session Beanu
EJB – Stavový Session Bean (Stateless)
 • Teoretický úvod
 • Vytvorenie Stateless Beanu
 • Business metódy
 • Callback metódy
 • Deployment Session Beanu
EJB – BMP (Bean Managed persistence ) entity Bean
 • Teoretický úvod
 • Vytvorenie BMP Entity Beanu
 • Vyhľadávacie metódy (finder)
 • Business metódy
 • Callback metódy
 • Deployment BMP Entity Beanu
EJB – CMP (Container Managed persistence ) entity Bean
 • Teoretický úvod
 • Vytvorenie BMP Entity Beanu
 • Vyhľadávacie metódy (finder)
 • Business metódy
 • Callback metódy
 • Deployment BMP Entity Beanu
EJB – Message Driven Bean (MDB) a Java Messaging System
 • Teoretický úvod – Java Messaging System
 • Vytvorenie MDB Beanu
 • Definovanie objektov na výmenu správ
 • Implementácia onMessage metódy
 • Deployment MDB Beanu
Webové aplikácie – Java Server Pages, JSTL (JSP + EJB)
 • Klient-server technológie (Java Servlety, Webový server a web kontajner, Rozhranie Servlet, Request-Response (ServletRequest, ServletResponse))
 • Webová aplikácia (Deployment descriptor, Filtre a Listenery, JSP – Java Server Pages, Java Beans)
 • Java Standard Tag Library (JSTL – Java Standard Tag Library, základy JSTL, štandardné knižnice tagov, Využitie JSTL pri integrácii EJB vo webových aplikáciách)
 • Kompletný príklad webovej aplikácie s EJB (Webová aplikácia, Princíp MVC – Model View Controller , Projekt Struts – implementácia MVC)
Bezpečnosť a JAAS
 • Bezpečnostné princípy v J2EE, úvod do JAAS
 • Autorizácia s JAAS
 • Praktické použitie


Rozsah:

3 dni

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha