XML II. – transformácie XML pomocou XSLT, XPath, Scheme

Software:

Windows/Linux, XML editor, SAX a DOM založený na Jave

Popis:

Sumarizácia informácií o metajazyku XML včítane poznania syntaktických konštrukcií, základnej definície dokumentov DTD a ich validácie. Účastníci sa tiež naučia pracovať so stromami – Xpath, transformáciami a vizualizáciou dát – XSLT a oboznámia sa so základmi aplikačných rozhraní SAX a DOM.

Predpoklad:

Znalosti HTML sú výhodou, ale nie nutným predpokladom

Osnova kurzu:

Rýchly úvod do XML
 • Základné pojmy – dokument, značka (tag), prvok (element), atribút
 • Syntaktické pravidlá zápisu XML
 • Definícia jazyka XML, dokument jazyka XML
 • Syntaktické pravidlá jazyka DTD
 • Základné overenie platnosti dokumentu voči DTD
Úvod do XPath
 • Základy teórie grafov, strom dokumentu XML
 • Jazyk XPath – výber dát zo stromu dokumentu XML
Úvod do XScheme
 • Rozšírenie overovania platnosti dokumentu – XML Schéma
 • Overenie platnosti dokumentu voči XML Schéme
Úvod do XSLT
 • Transformácia štruktúry a dát XML dokumentu
 • Základné možnosti jazyka XSLT
 • Praktické transformácie dokumentov XML
SAX, DOM (aplikačné prostredie Java)
 • analyzátor (parser) – prostriedok pre získanie údajov z XML dokumentu
 • jednoduché programové rozhranie pre XML (SAX)
 • objektový model dokumentu pre XML (DOM)


Rozsah:

2 dni

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha